Algemene voorwaarden

1.Onderwerp

De verhuurder geeft in huur aan de huurder het woonhuis, gelegen, Hünningen 155a te 4760 Büllingen, België.

2. Bestemming en gebruik

2.1 Het goed is exclusief bestemd voor bewoning op basis van seizoensverhuring en privé doeleinden. De huurder kan van deze woning niet zijn hoofdverblijfplaats maken, of de kosten als beroepsdoeleinden inbrengen.

2.2 Het vakantiehuis heeft 10 slaapplaatsen en 2 babybedjes. Er zijn voorzieningen voor maximaal 10 personen en het is niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde maximum aantal personen te bewonen.

2.3 Huisdieren zijn niet toegelaten.

2.4 Er is een algemeen rookverbod in het huis.

2.5.Staat van het goed: Het verhuurde goed wordt voor in gebruikname volledig gepoetst en in een nette staat gebracht. Bij het verlaten van de woning dient het huis terug in een nette staat afgeleverd te worden (opgeruimd).
Bij het voor de eindschoonmaak vermelde tarief gaan wij er van uit dat u zelf voor vertrek zonodig alles op zijn plaats terugzet, de afwas gedaan is en alle gebruikte huishoudelijke apparatuur is schoongemaakt en u de bedden achterlaat zoals u ze gevonden heeft. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.

3. Overdracht en onderverhuur

Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten over te dragen, noch het pand te verhuren aan derden.

4. Betaling en voorwaarden

4.1 Alvorens een boeking definitief wordt, dient er 50% van de totale huur betaald te worden en de huurvoorwaarden ondertekend terug te sturen. Het restant van de huurprijs samen met de waarborg dient minstens 3 weken voor ingebruikname van het goed betaald te worden.

4.2 Indien de huurovereenkomst binnen de 5 weken voor de dag van aanvang tot stand komt, moet terstond de gehele huurprijs worden voldaan.

4.3 De verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulatie van het huurcontract en zal deze binnen twee weken na annulatie de reeds betaalde huur teruggestort krijgen.

4.4 Bij annulatie door de huurder zal enkel de waarborg terug betaald worden.

4.5 Wij verhuren niet aan groepen jongeren of voor vrijgezellenfeesten.

5. Verbruik en kosten

5.1 In de huurprijs is inbegrepen:
-normale eindschoonmaak
-hout voor gesloten haard
-Wifi

5.2 In de huurprijs is niet inbegrepen:
-forfait elektriciteitsverbruik volgens seizoen
-forfait waterverbruik
-eventuele extra kosten reiniging
-Bed/Badlinnen zelf mee te brengen

5.3 De huurder verbindt er zich toe, het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goede huisvader. Dit betreft a.a. het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid. Er mag enkel hout dat door de verhuurder voorzien is in de houtkachel gebruikt worden.

5.4 De huurder verbindt er zich toe om zijn afval correct te sorteren.
Gelieve te sorteren zoals in de garage staat aangeduid. Glas moet naar de glascontainer in Hünningen ter hoogte zaal Concordia.
Karton en papier dienen eveneens in de kartonnen doos in de garage gelegd te worden.

Bij niet naleving van deze regels zullen wij een bijdrage in de kosten aanrekenen van 35Euro (bij verkeerd of niet sorteren krijgen wij als verhuurder eveneens boetes opgelegd door het stadsbestuur).

5.5 In geval van roken in het huis worden er extra reinigingskosten aangerekend.

5.6 Het gebruik van confetti is verboden in of rond het huis.

6. Huurwaarborg

6.1 Om een goede afloop van het huurcontract te verzekeren, betaalt de huurder een huurwaarborg ten bedrage van 250 Euro (voor een midweek en weekend ) of 350€ (voor een week) aan de verhuurder, alvorens hij het goed in gebruik mag nemen. De huurwaarborg wordt tenminste 3 weken voor de ingang van het contract gestort op de bankrekening van de verhuurder, samen met het saldo van de huurprijs.

6.2 De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huurwaarborg volledig aantoonbaar betaald is. Bij gebreke van betaling zal de overeenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd. De huurwaarborg staat volledig los van de te betalen huur.

6.3 Wanneer zowel huurder als verhuurder akkoord zijn kan na de huurperiode deze waarborg aangewend worden om de verbruikskosten te verrekenen. De huurder stelt zich akkoord om de verbruikskosten en eventuele extra kosten te verrekenen met de waarborg.

6.4 Het saldo van de huurwaarborg (eventueel verminderd met alle verbruikskosten) zal binnen de 2 weken na de huurtermijn terugbetaald worden door de verhuurder. Eventuele bankkosten hieraan verbonden (let wel: bij correct gebruik van de Iban gegevens is een bankoverschrijving binnen de Eu gratis) zijn ten laste van de huurder.

7. Aansprakelijkheid huurder

7.1 De huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het huis netjes en schoon te houden. Het wordt aanbevolen om naast de eigen WA-verzekering een aparte reisverzekering te sluiten.

7.2 Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen in het vakantiehuis onder te brengen, dan die vermeld staan op het contract. De eigenaar mag in dat geval de huurder weigeren.

7.3 De huurder is verantwoordelijk voor alle vormen van schade in en rondom de woning inclusief aan inboedel zoals op het einde of na de verhuurperiode door de verhuurder wordt vastgesteld.
Het is verboden om in of rond het huis een open vuur te maken, dit geld ook voor enige vorm van vuurwerk.
Na 22 uur is elke vorm van nachtlawaai verboden (politieverordening)
Indien de huurder de buurt ernstig zou storen, zal hem de toegang tot de vakantiewoning ontzegd worden: het huurcontract zou daarbij nietig beschouwd worden en de huurprijs zou in geen enkel geval terugbetaald worden.

7.4 Alle schade dient voor vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.

7.5 In geval van geen schade wordt de huurwaarborg binnen de 2 weken na het verstrijken van dit contract door de verhuurder aan de huurder per overschrijving teruggestort, na het verrekenen van eventuele lasten of kosten.

8. Verantwoordelijkheid bij ongevallen en inbraak.

8.1 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het huis gebeuren.

8.2 De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak. Bij diefstal zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

9. Allerlei

9.1 Eventuele drukfouten in dit contract, onze webstek of andere formulieren en documenten, zijn onder voorbehoud.

9.2 De verhuurder behoudt zich het recht voor om wijziging aan te brengen door middel van errata.

9.3 De verhuurder en verhuurbemiddelaar zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk en verantwoordelijk voor ontstane schade aan alle betrokken personen of roerende- en onroerende goederen.